Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Uzupełnij swoją wiedzę o nocie księgowej na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać natychmiast?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych relacji partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością czy zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: